top of page

Algemene voorwaarden Bloemenservice Nederland – Kerstboomservice Nederland

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en zakelijke klanten aanbiedt;

 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

7. Dag: kalenderdag;

 

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bloemenservice Nederland Veenderveld 112a 2371 TX Roelofarendsveen T 071 331 07 19 Vragen naar: info@bloemenservicenederland.nl Bestellingen en reserveringen workshop naar: orders@bloemenservicenederland.nl

BTW nr: NL 002178988B59 KVK nr: 27324128 ABN AMRO: NL61 ABNA 044.01.93.125 Openingstijden: Di t/m Vr. 09.00 - 17:00 op afspraak

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

o de eventuele kosten van aflevering;

 

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 

o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

 

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

 

o indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 

o de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 

o de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2. Indien de consument het aanbod mondeling of langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld mondeling of langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet mondeling of schriftelijk is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

o a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

o b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; (Corona of aan andere pandemie sluiten we uit en valt niet onder overmacht)

 

o c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

o d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

o e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 dagen omdat dit een versproduct betreft. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

o a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

o b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; (zoals een speciaal gemaakte creatie van bloemen voor de klant)

 

o c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

o d. die snel kunnen bederven of verouderen zoals bloemen en planten;

 

o e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

o a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf, bruidsbloemen, kerstdecoraties of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

o b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

o c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - Annuleringsvoorwaarden voor bruidsbloemen

In geval van annulering van de goedgekeurde opdrachtbevestiging/order geldt het volgende:

-Bij annulering van de opdracht tussen die goedgekeurd is door de klant en waarbij de uitvoerdatum 8 weken of langer weg is brengen we

25% van de opdrachtwaarde in rekening.

-Bij annulering van de opdracht tussen de 8 en 6 weken is de klant gehouden 30% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

-Bij annulering van de opdracht tussen de 6 en 4 weken is de klant gehouden 40% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht tussen de 4 en 3 weken is de klant gehouden 50% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht tussen de 3 en 2 weken is de klant gehouden 60% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht tussen de 2 en 1 weken is de klant gehouden 75% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering of verplaatsing van de opdracht binnen 1 week is de klant gehouden 100% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.


Verplaatsen van een bestaande bruidsbloemen opdracht: (Door het Corona Virus of een variant van dit virus)

Wordt een huwelijksdatum verschoven dan kan je per verplaatsing de helft aanhouden van de annulering stafel aan de hand van tijd die zit tussen het doorgeven van de verplaatsing en de originele huwelijksdatum plus 50 euro administratiekosten.  Verschuift de datum naar een populaire trouwdatum of een datum dat we al een boeking hebben staan zullen wij altijd ons best doen om beschikbaar voor jullie te zijn. Verplaats je naar een datum die wij echt niet meer beschikbaar zijn dan wordt je order een annulering i.p.v. een verplaatsing. Het is dus altijd wijs om in overleg een eventuele nieuwe datum met ons te bespreken zodat je zeker weet dat we mee kunnen verplaatsen. Die nieuwe datum moet dan ook zo spoedig mogelijk definitief vastgezet worden bij ons. Een (gedane) aanbetaling blijft bij Bloemenservice Nederland. Voor leveringen en retourhalen op zondagen en feestdagen hanteren wij een zondag tarief. 

 

 

Artikel 10 – Annuleringsvoorwaarden voor kerstdecoraties

 

A. Algemene annuleringsvoorwaarden voor kerstdecoraties

Kerstdecoraties worden vroegtijdig ingekocht en gereserveerd. In geval van annulering van de goedgekeurde opdrachtbevestiging/order geldt het volgende:

(meerjarige contracten zijn hiervan uitgesloten, bij annuleren van een meerjarig contract is de klant gehouden aan 75% uitbetaling van de orderwaarde)

-Bij annulering van de eenmalige opdracht bij meer dan 14 weken is de klant gehouden aan 25% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

-Bij annulering van de opdracht tussen de 14 en 10 weken is de klant gehouden 30% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

-Bij annulering van de opdracht tussen de 10 en 8 weken is de klant gehouden 40% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht tussen de 8 en 6 weken is de klant gehouden 50% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht tussen de 6 en 4 weken is de klant gehouden 60% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht tussen de 4 en 2 weken is de klant gehouden 75% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

-Bij annulering van de opdracht binnen 14 dagen van de vanaf 1 december (kerst opbouwweek) is de klant gehouden 100% te betalen aan Bloemenservice Nederland van de opdrachtwaarde.

 

B. Annuleringsvoorwaarden voor kerstdecoraties i.v.m. een groot landelijk virus/Covid-19

 

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle goedgekeurde (zowel officieel getekend als mondeling of per e-mail akkoord gegeven) kerstoffertes 2021/2022/2023. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen en de uitzonderlijke situaties die hieruit voortkomen zijn deze annuleringsvoorwaarden opgesteld. Deze gelden ten alle tijden bij gevolgen door

maatregelen tegen het Covid-19 virus. Ook indien er een lock-down zou komen. Reden hiervoor is dat je bestelling speciaal op maat gemaakt wordt. Er zijn diverse annuleringsopties mogelijk voor verschillende situaties en het tijdsbestek. Hoe dichterbij we bij december komen, hoe verder je maatwerk opdracht af is, daarom werken we met een staffel. Alle genoemde percentages gelden over bedragen exclusief de BTW.

Op basis van de gegeven situaties zijn onderstaande opties van toepassing.

 

Situatie: Indien het wel gewenst is de kerstorder uit te voeren maar er betalingsmoeilijkheden zijn ontstaan.

Optie 1 - reductie De kerstitems zullen op locatie gebracht worden, de styling wordt door jullie zelf opgepakt. De verpakkingen van de items worden bij jullie op locatie netjes opgeslagen. Ook de afbouw wordt door jullie opgepakt. Wij komen de items op een datum nader te bepalen bij jullie weer ophalen. Hiervoor in de plaats ontvangen jullie een reductie van 25% op de totaalprijs van de offerte.

Optie 2 - betalingsregeling Het volledige orderbedrag wordt betaald. 50% hiervan dient voldaan te zijn uiterlijk 15/11/2021. 25% dient uiterlijk 01/03/2022 te zijn voldaan en 25% dient voldaan te zijn uiterlijk 01/06/2022. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is een gegarandeerde afname van kerstaankleding 2023 met een minimumorder bedrag gelijk aan het totale orderbedrag van de kerstorder 2021. Betreft het een al lopend meerjarig contract dan komt er 1 jaar bij met een indexatie mogelijkheid.

 

Situatie: De kerstorder wordt volledig of gedeeltelijk geannuleerd.

Onderstaande is geldig t/m 1 november 2022

Optie 3: 30% van het geannuleerde totaalbedrag zal gefactureerd worden om de achter de schermen al gedane arbeid en reserveringen/ inkopen deels te kunnen dekken. Daarnaast verschuiven we je geannuleerde bedrag naar afname voor 2023 die de klant dan gegarandeerd zal afnemen. Deze afname zal dan inhoudelijk een exacte kopie zijn van de order 2022. (bij een meerjarig contract schuift er een jaar bij)

 

Onderstaande is geldig van 2 t/m 8 november 2022

 

Optie 4: 35% van het geannuleerde totaalbedrag zal gefactureerd worden om de achter de schermen al gedane arbeid en reserveringen/ inkopen deels te kunnen dekken. Daarnaast verschuiven we je geannuleerde bedrag naar afname voor 2023 die de klant dan gegarandeerd zal afnemen. Deze afname zal dan inhoudelijk een exacte kopie zijn van de order 2022.

 

Onderstaande is geldig van 9 t/m 22 november 2022

 

Optie 5: 40% van het geannuleerde totaalbedrag zal gefactureerd worden om de achter de schermen al gedane arbeid en reserveringen/ inkopen deels te kunnen dekken. Daarnaast verschuiven we je geannuleerde bedrag naar afname voor 2023 die de klant dan gegarandeerd zal afnemen. Deze afname zal dan inhoudelijk een exacte kopie zijn van de order 2022.

 

Onderstaande is geldig van 23 november 2022 tot december 2022

 

Optie 6: 50% van het geannuleerde totaalbedrag zal gefactureerd worden om de achter de schermen al gedane arbeid en reserveringen/ inkopen deels te kunnen dekken. Daarnaast verschuiven we je geannuleerde bedrag naar afname voor 2023 die de klant dan gegarandeerd zal afnemen. Deze afname zal dan inhoudelijk een exacte kopie zijn van de order 2022.

vanaf  1 december zijn we al aan het uitleven en zijn de teams al onderweg, vanaf deze datum houden we het 100% van het geaccordeerde bedrag aan.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

o a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

o b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor consumenten die direct met IDEAL betalen en exclusief BTW voor de zakelijke markt die op factuur basis haar bestellingen doet.

 

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 13- Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7. Fotografie van de door ons gemaakte creaties:

Indien Bloemenservice Nederland/ Kerstboomservice Nederland creaties maakt en hier zelf foto's van maakt zonder dat hier personen herkenbaar op in beeld staan mogen wij deze ten alle tijden gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is absoluut niet toegestaan onze foto's zonder schriftelijke toestemming te gebruiken of hiervan te zeggen dat ze door jezelf gemaakt zijn. Voor sommige projecten huren wij zelf een professionele fotograaf / videograaf in die op locatie beeld maakt van onze gemaakte creaties of behind the scenes beelden. Alle rechten van deze beelden liggen bij Bloemenservice Nederland.

 

8.Wanneer jullie ons beeldmateriaal geven: Wanneer de klant ons beeldmateriaal zoals foto's en/of video's geeft waar ons werk op te zien is mogen wij dit gebruiken voor commerciële doeleinden. Als wij dit niet commercieel mogen inzetten willen we deze ook niet ontvangen om te voorkomen dat de fotograaf hier niet mee instemt. Het is dus van uiterst belang dat de gever/klant afstemt met zijn fotograaf/videograaf dat wij toestemming hebben dit te gebruiken.

 

Artikel 14 a – Duurtransacties consument

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Voor bruidsbloemen en kerstdecoraties gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden.

 

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 14 b – Duurtransacties bedrijven.

1.de duur van de overeenkomst met bedrijven is zoals afgesproken in de offerte, als BSN een contract heeft opgemaakt met de klant staat daar de duur in beschreven en ook de eventuele opzegtermijn waar we elkaar aan houden.

Voor langdurige kerstcontracten verwijs ik u naar artikel 9.

 

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

 

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument, terzake van een aan hem door de Geschillencommissie Thuiswinkel opgelegd bindend advies, overnemen indien deze ondernemer zijn verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. De overname door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van verplichtingen van de ondernemer wordt opgeschort indien en voor zover dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het regelement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

 

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

 

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

 

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB EDE.

Aanvullende informatie:

 

- Herroepingsrecht: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Na het ontbinden van de overeenkomst ontvangt de consument binnen 30 dagen het volledig betaalde bedrag retour. De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de consument. Voor bloemen geldt uitsluiting van het herroepingsrecht omdat dit een bederfelijk product is.

 

- Afleverkosten losse reguliere boeketten uit webshop: Binnen Nederland € 6,95, buiten Nederland € 15,00

Voor maatwerk zoals bruiloften, stylingklussen en kerst zijn de afleverkosten per klus en plaats verschillend.

 

- Bestellen: Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op uw scherm dat uw bestelling is geplaatst.

 

- Wijzigingen: Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt u daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven.

 

- Betaalmethoden: iDeal (internetbankieren) of op rekening

BSN_Sublogo_rgb.png
bottom of page